Referater m.v. fra landbrugs-KOO møder i 2020

Indhold på denne side:

Referater fra 2020

referat fra 23.April

referat fra 10.Juni

referat fra 19.august

referat fra 20.oktober

referat fra18.November

Og fra 2021:

referat fra 18.januar

referat fra ekstramøde 2.februar

referat fra 23.februar

referat fra 17.marts

referat fra 22.april

referat fra 15.juni

dagsorden til 17.august (intet referat)

referat fra 22.september

referat fra 21.oktober

referat fra 29.november

og fra 2022:

referat fra 19.januar

referat fra 22.februar

referat fra 24.marts

referat fra 27.april

referat fra 28.juni

Dagsorden til 25.august

Referat fra 25.august

Referat fra 20.september

Referat fra 26.oktober

Referat fra 17.november

Referat fra 14.december

Og fra 2023

Referat fra 25.januar

Referat fra 27.februar

Dagsorden til 23.marts

Referat fra 23.marts

Referat fra 25.april

Referat fra 24.maj

Referat fra 22.juni

Referat fra 23.august

Referat fra 26.september

Referat fra 25.oktober

Referat for 23.november

Og fra 2024:

Referat fra 15.januar

Referat fra 14.februar

Referat fra 5.marts
Referat fra 19.marts

Referat fra 15.april

Referat fra 15.maj

Dagsorden for 17.juni

Referat af møde i landbrugsKOO mandag den 23.April 2020

Til stede: Line (mødeleder), Anne Tørnæs (permanente bede), Inge S (frugthaven), Karen R (høns), Bente B-H (drivhuset), Anders (Grønthøster), Bodil (flerårige & kompost), Helga (Skovhaven), Morten , Thomas R (gæst), Rasmus B (gæst), Bjørn H (gæst).


Tid – ca.

Emne

uddybning

Formål og ansvarlig

19.00

1:  Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Anders indvilgede i at referere

Formalia

v/Mødeleder

19.10

2: Nyt fra hovedkredsen
Bodil orienterede: snakket om værdier, visioner, årshjul. Oplæg til permakulturel design gruppe.
Sidste møde (10/3) var domineret af fastsættelse af arbejdsressourcer for det kommende år

Orientering. Fremover et fast punkt

v/Bodil og Anders

19.20

3: Arbejdsorganisering 2020
Thomas og Rasmus fortalte om deres fremgangsmåde med at tale med hver enkelt i mark-grønt-teamet. 20 ville arbejde i grupper til fastlagt tidspunkter, 11 ville arbejde i selvorganiserende grupper, og 2 ville indgå i den overordnede koordinering.
De 20 kan nu skrive sig ind i skemaerne, Thomas og Rasmus vil koordinere og regulere efterfølgende, så arbejdet kan gå i gang fra 1. eller 2.maj. Tidsskemaerne er udarbejdet på baggrund af det forventede omfang af de nødvendige arbejdsopgaver, som er udarbejdet af Morten og Bente.
Det er et spændende forsøg, og mange ting skal reguleres/evalueres efterhånden, til eksempel: Hvad, hvis vejret spiller os et puds (heldagsregn eller tørke), skal der tjekkes om folk møder op, hvem kan forestå og instruere de enkelte arbejdsopgaver. En del må kunne planlægges, følges op og reguleres via de ugentlige mandagsmøder (se under punkt 4).
Anders rejste spørgsmålet, om andre teams eventuelt på sigt kunne gå ind i en sådan ordning, eller selv lave en lignende. Der var ingen nævneværdige reaktioner på dette spørgsmål.

Orientering om ny arbejdsorganisering med udgangspunkt i markgrønt.
Debat om evt. indarbejdning af disse principper i andre arbejdsgrupper på lang sigt.

v/Thomas R
og
v/ Anders

19.50

4: Tovholder i landbrug og markgrønt
P.t. er der ingen fast tovholder i landbruget, men det styres af et team, bestående af Morten, Bodil, Bente og Anders, som mødes hver mandag formiddag for at følge op på den forgangne uge og planlægge den kommende uge. Andre kan også – efter behov - deltage i disse mandagsmøder, f.eks, Kirsten A, der deltager i koordineringen, eller en tovholder fra en af de andre teams.
Indtil videre er Morten tovholder for markgrønt-teamet.

Orientering

v/Anders

20.00

5: Orientering om økonomi.
Bodil og Henrik Hansen har fået hvert enkelt team til at udarbejde sit eget budget, og det forventes så, at deres budgetopfølgninger nu vil indgå i deres månedlige statusopdateringer.
Disse team-budgetter vil indgå i et større landbrugsbudget, hvor en del fællesudgifter jo desuden vejer tungt. Dette landbrugsbudget vil blive en del af hele KP-Amba budgettet som forventes vedtaget på Generalforsamlingen 24/5 , eventuelt med mindre korrektioner. Vi kan selvfølgelig ikke vente med at bruge penge indtil budgettet er vedtaget, men går så småt i gang.
Da budgettet ikke er vedtaget, kan der naturligvis heller ikke foreligge nogen budgetopfølgning.
Ud fra Rasmus C’s vurdering, vil udgifter være af samme størrelsesorden som de foregående år, hvor indtægterne nogen lunde har matchet udgifterne, så der næsten har været balance.
Et egentlig overskud kan ikke forventes før fællesspisningen er kommet godt i gang. Beboerne benytter sig åbenbart ikke i tilstrækkelig grad af adgangen til vores egne grønsager.

I januar nedsatte vi et budgetudvalg, og siden er udkast til budgetter for de enkelte teams  udarbejdet

Orientering
v/ Bodil og Morten

20.20

Pause

 

 

20.30

6: Den Permakulturelle Naturskole
Landbrugs-koo skal give grønt lys for, at man kan gå videre med projektet, men skal naturligvis spørges igen, hvis der sker større ændringer, og også når der foreligger et mere konkret projekt.
Mange i Permatopia har været med i snakken, og vil gerne involveres i projektet (mere eller mindre). Blandt andet Henrik Hansen, Karen K, Camilla J, Mette & Jonas, Bjarne, Jørgen. Jesper Lund har noget erfaring vedrørende naturvejledning, og vil måske gå ind i projektet.
Der er et selvstændigt projekt, det skal ikke være en del af Permatopia.
I første omgang tænkes at huset tæt på mergelgraven har grundareal på 84 kvm, og uden om en grund på cirka 200 kvm. Der skal være adgang fra Jørslevvej, ikke gennem Permatopias aktiviteter, Indgangsområde og parkering vil nok også optage en del plads.
Mange fonde er blevet spurgt, og stiller sig meget positive. Af forskellige grunde: Nysgerrighed pirres, børn motiveres, fokus på naturen, på permakulturen og på økologien.
Der var en generel positiv stemning for projektet og grønt lys til at gå videre.
Bodil mente, at timingen ikke var god. Vi er ikke langt nok fremme med permakulturen, og det kan karambolere med det natur- og videnscenter, som Permatopias Venner arbejder med.
Det er måske ikke lovligt med et byggeri så tæt på vindmøllen. Det skal snarest undersøges.
Projektets bringes her fra videre til hovedkredsen.

Se bilag 4

Orientering og beslutning
v/Bjørn H

21.00

7: Opdaterede status fra teams
Grønthøsterne: Ikke meget arbejde med teamets opgaver, så længe der er selvbetjening. Men en del af teamet (7-8 personer) arbejder i stedet med et så- og prikle-projekt til markgrønt, hvor især den daglige vanding tager tid.
Noget af den opsparede tid kan måske senere bruges til at høste jordbær og bønner, når der er rigtig mange.
Frugthaven: Vi glemte i budgettet at søge om midler til en vej igennem haven.
Svar fra økonomiafdelingen: det er for sent nu, det må vente til næste år
Permanente bede: planter vores bede. mest med hestebønner.
Ænderne er nu på vej ned til området mellem drivhusene.
Høns: Der skal sætte nogle skilte op, angående retningslinjer. Børn skal ikke ind for at lege med hønsene. Der kan eventuelt i stedet arrangeres fremvisning og undervisning for børn.
Flerårige Grønsager: Vi har nu udvidet, og har 100 + 100 kvm, samt en række med aspargesplanter (fra Oles far)
Markgrønt: Så- og prikle-forholdene skal være markant bedre. Planterne har det ikke godt under opvæksten. De lider.
Vi skal have bygget et større så og priklehus op ad stuehuset, Så må det stå der, så længe det kan. Vi kan ikke afvente eventuelle planer for stuehuset.
Der ligger en skitse til et sådant hus fra Jesper Vognsgård, og vi har de fleste af materialerne dertil.
Bente går videre med dette sammen med Jørgen Aaborn. Det skal også op i hovedkredsen, både med  henblik på økonomi og med henblik på arbejdskraft. Når det presserende arbejde med loen er færdigt, må en gruppe kunne gå i gang med denne byggeopgave. Til efteråret, så det kan være klart til næste forår.

Er der nyt i forhold til de statusopdateringer, der forelå i forbindelse med det aflyste martsmøde?

v/mødeleder

21.25

8: Eventuelt, evaluering og afslutning
Fin stemning og rimelig effektivtét, så mødet kunne afsluttes 20 minutter før planlagt.
Det gør vist det hele lidt lettere og ”smertefuldt”, når der ikke er 15 – 20 deltagere

Afhængig af, hvor meget energi der er tilbage

v/mødeleder


tilbage til oversigten

Referat af møde i landbrugs-KOO mandag den 10.Juni 2020, kl. 19.00 – 22.00

19.00 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent, Formalia og komme til stede.  
 Bilag til Permatopiaskoven mangler en begrundelse i dagens dagsorden, men har brug for behandling og skal tages op som særskilt punkt på et kommende møde. Kirsten Arup refererer.
19.10 2: Nyt fra hovedkredsen
Anders W fortæller. Hovedkredsen har besluttet ikke at gå videre med naturskolen lige nu, da der sker for meget andet. Aproposhovedkreds bør der ske ny nominering af Landbrugskoos repræsentanter i hovedkredsen på næste landbrugskoo-møde.
19.20 3: Rekreatopia   bilag7  bilag6
En gruppe af Permatopias beboere ønsker at leje en del af skoven med henblik på at skabe et fælles rekreativt udendørs samlingspunkt. ReKreatopia karambolerer ikke med eksisterende skov-aktiviteter og overholder fredsskovsbetingelser. Området ibeholder skovpræg. De fire forslagsstillere indestår for overholdelse af retningslinjerne og brugen, indtil andre måtte overtage. Der vil blive fastlagt overordnede retningslinjer for fx byggerier, materialebrug, Der er andre, der kan have eller som har ideer i skoven. De ideer, gruppen kender til, kan samarbejde eller fusionere med ReKreatopia. Eller de har givet OK. Mange positive tilbagemeldinger. Men også ønske om afmærkning af det påtænkte område for at sikre sig evt. vigtige naturområder. Nødråb fra Bi- og maskingruppe: Vi mangler arbejdskraft allerede. Beliggenhed? I forhold til klynger, skovhave, naboer. Vi har fået spørgsmål fra Lucernevej om larm. Skal det være i den anden ende af skoven? Svar: Larm: Vi skal ikke lave en festivalplads. Det vil også høre til husorden. Placeringen kan ændres. Landbrugskoo kan ikke beslutte rent formelt. Men der er opbakning til projektet, og der skal arbejdes med placeringen mhp. hensyn til skovhave, biodiversitet og røg.
20.30 4: Økonomi
Præsentation af budgettet for 2020 , som jo først skal godkendes (med eventuelle ændringer) ved den udsatte generalforsamling , Og en opfølgning på, hvordan det rent faktisk går. Indtil videre ser det ud til at gå ok, idet de fleste investeringer er afholdt, men indtægterne først kommer. Men budgettet lander i et resultat på -50 tkr, og vi skal helst præstere bedre. Det kræver stor disciplin og forretningsforståelse. Se bilag Orientering Og kommentarer
20.50 5: Landbrugsopgaver udenfor teamstrukturen bilag3
Der er opgaver i landbruget, der ikke umiddelbart kan passes ind i Salsas teamstruktur. Se bilag fra Anders W. Hvad kan vi gøre ved det? Ny struktur? Bjørneklo er der taget hånd om – men timerne er taget fra markgrønt. Der mangler fokus på biodiversitet. Det kniber med at folk møder i markgrønt som aftalt. Bigruppe: Der mangler kyndige folk. Der mangler folk til maskiner. Landbrug består af rutineopgaver, som kan planlægges, og andre, som ikke kan planlægges og som kræver opfindsomhed og snilde at løse. Traktorkørsel udføres for mange grupper, som ikke altid hjælper til. Uholdbart. Palle kan og vil ikke slæbe for alle grupper. Der er folk, der ser meget på klokken, snarere end på opgaven. Der er brug for en ny snak om det. Nogle grupper fungerer, og folk finder afløsere og viser ansvar. Hvorfor er der et stort ejerskab i nogle grupper? Hvordan samler og opbygger vi færdigheder? De selvstyrende teams fungerer kun delvis.
Det er vigtigt at opsamle erfaringer efter sæsonen.
21.10 6: Samarbejde med fællesspisningen  bilag3
Vi skal frem til en smidig ordning , så vi ved fællesspisningen får brugt alle landbrugets produkter - uden madspild. Det lader til, at strukturerne er på plads – på papiret – men der kan blive en flaskehals med høstere. Indtil videre har høsterne valgt at bruge samme tidspunkter, men nogle kunne måske bedre hjælpe om aftenen/sen eftermiddag.
21.40 7: Spørgsmål til teamstatus Gensidig orientering ud fra statusserne. Se bilag. Gensidig Orientering
Ekstra punkt Vi får besøg af Permatopias Venner, ca 30-35 mennesker 28.6. kl 15-16.30 som arbejdskraft. Det skal organiseres. 7 i frugthaven 6 i markgrønt med hakning/melder 6 til jordbærplukning 3 i flerårige grønsager Måske et par stykker i drivhuset 
21.50 8:  Evaluering og afslutning Ros og ris.
Vi skal fortsat øve os på at blive skarpere på, hvad der er målet med de enkelte punkter, dvs, hvad det omfatter og ikke omfatter og hvis ansvar det er. Det kræver, at alle deltager med at kvalificere dagsordenen, så punkterne er veldefinerede af dem, der stiller den. v/mødeleder

tilbage til oversigten

Referat fra LandbrugsKOO møde d. 19.08.2020

Deltagere: Anders W, Jesper L, Bodil, Helle Bi, Kirsten A, Thomas R, Bjarne, Karen, Morten Landmand
Deltager uden stemmeret: Knud E, Kenneth H,
Søren T Line faciliterer, Thomas R er referent.

Dagsorden for møde I landbrugs-KOO:
19.00 Godkendelse af dagsorden og valg af referent. Formalia og komme til stede v/Mødeleder
19.10 Nominering til hovedkredsen
2 nye repræsentanter skal nomineres Beslutning v/mødeleder
19.30 3: Økonomi. Statusopdatering Orientering v/ Morten K
19.45 4: Akutte praktiske opgaver a) Kølecontainer b) Grøntaffald fra køkkenet c) Et større priklehus a) Morten b) Bodil c) Anders
20.00 5: Butiksopdateringer En ”it-ansvarlig” for hvert team Orientering v/Anders
20.10 Pause
20.20 6: Kommunikation mellem køkkenet og de enkelte teams Gennem den it-ansvarlige, og koordineret af Bente B-H Orientering og afklaring v/Bente B-H og Trine
20.35 7: Handlingsplan for Permatopias landbrug Overvejelser og igangsætning af en plan for overgang til permakultur/regenerativt landbrug på stedet her Se bilag 1 Debat og beslutning v/ Thomas R
21.15 8: Spørgsmål til teamstatus Gensidig orientering ud fra statusserne Se bilag 2 Gensidig Orientering
21.30 9: Evaluering og afslutning v/mødeleder

2. Nominering til hovedkredsen
Line lægger op til en nominering mellem KOOs medlemmer her på mødet. Bjarne stiller spørgsmålstegn ved om dette er den rigtige model/løsning til udvælgelse. Man kan kun repræsentere et område i hovedkredsen. Der snakkes lidt om hvordan vi gjorde sidst. Nomineringen udskydes, da et flertal i landbrugsKOO ønsker at der indkaldes til et stormøde, hvor der vælges nye områdeKOO medlemmer samt nye medlemmer til Hovedkredsen. Bjarne og Karen indkalder til dette stormøde.
3. Økonomi
Morten gennemgik budgettet fra Rasmus kasserer. Det samlede landbrug skal tjene ca. 60.000,- om måneden – hele året. Det ser ud til at holde indtil videre. Det er i de næste par måneder hvor den store høst sætter ind, at indtjeningen viser sig. Også nu hvor fællesspisningen er i gang. Morten ser umiddelbart ingen problemer resten af året, men samtidig giver vores indtjening ingen opsparing. Vi tjener lige det vil skal for at holde skindet på næsen. Knud E efterspørger hvem der opdaterer de forskellige teams budgetter. Så dette kan bruges videre til erfaringsopsamling, til en eventuel senere udbredning til andre områder. Morten fortæller at der føres logbog af flere teams, så en eventuel budgetopfølgning kan ske efterfølgende til efteråret. Anders bekræfter at IT-systemet har denne mulighed. Nogle varer bliver først solgt senere på året, f.eks. frugt og grønt som er blevet høstet til frys. Disse registreres først som indtægter når varerne bliver solgt.
4. Akutte praktiske opgaver
Morten omkring kølecontainer. Beboere tættest på containerne har klaget over larm/støj fra kølecontainere. Landbruget erkender at der er et problem. Mange forslag til alternativ placering er undersøgt. Bedste løsning er, at containeren bevarer sin placering, med støjdæmpningskappe. Det koster 500 kroner mere om måneden i 7-8 måneder, svarende til 3500 – 4000 kroner totalt. Vi vil forsøge at tænke ind i at afbestilles kølecontaineren min. én måned før, for at indhente noget af udgiften. Hvis støjdæmpningen ikke er tilstrækkelig, kigges på yderligere tiltag. Hvis støjdæmpningen ikke er tilstrækkelig tager Knud Erik ansvar for at der bygges en lydvæg. Grøntaffald fra køkkenet til kompost Grøntaffald ved fra grovkøkkenet havner i de 3 grønne container udenfor landbrugsladen. Morten og Palle kan køre den store traktor med frontlæsser. Der mangler nogle personer som kan hjælpe når Morten går i vinterhi. Bodil efterspørger personer til dette. Større priklehus Anders W orienterer at vi hverken har økonomi eller ressourcer til at udføre opgaven. Vi har en del materialer allerede til priklehuset. Vi mangler dog stadig huset. Karen foreslår at den store stue i stuehuset ved træværkstedbenyttes som priklehus. Kenneth er bekymret for at et priklehus her, vil give fugtproblemer. Punktet tages op igen på næste landbrugsKOO, da det er en større snak.
5. Butiksopdateringer
Anders ønsker at andre teams selv opdaterer permatopiabutikken, så mindre går igennem ham. Derfor skal alle teams udpege en person i deres team som kan opdatere butikken.
6. Kommunikation mellem køkkenet og teams
Anders præsenterede den it-løsning som benyttes i kommunikationen mellem landbrug og køkkenet, hvor man kan se beholdningen af grøntsager som produceres her. De enkelte teams kan gå ind og se hvad køkkenet har bestilt. Trine fremsender pt.t et print af listen til madgrupperne 14 dage inden de skal lave mad, så de kan se hvilke varer der er til rådighed. Høsteholdet skal have listen så høsten kan planlægges. Landbruget skal finpudse og få google sheetet til at fungere, så alle teams kan finde ud af at lægge deres varer ind på sheetet. Senere skal madgrupperne selv have adgang til sheetet, når alt kører smertefrit.
7. Handlingsplan for Permatopias landbrug  bilag 5
Thomas R indledte punktet med at beskrive formålet med det skriv som er rundsendt ”Handleplan for Permatopias landbrug samt overgang til permakultur/regenerativt landbrug”. Formålet er at sætte gang i en proces der kan føre til en nærmere konkretisering mod udviklingen indenfor vores landbrug, dvs. alle de teams som arbejder med landbrugsjorden/skoven/frugthaven. Der er brug for at vi arbejder os hen mod en konkretisering af vores visioner, så vi kan komme nærmere en plan for hvordan vi kommer derhen. Der mangler plan for hvad det koster af ressourcer, hvor lægger vi kræfterne. Denne proces skal føre til en stillingtagen, hvor hvert team ikke ses isoleret, men er en del af den overordnede udviklingsplan, så vi derved bevæger os i den retning vi ønsker, til opnåelse af permakultur visionen samt hvordan vi kommer derhen. Samtidig ønsker jeg med papiret at få en afklarende debat om hvor vi gerne vil hen med vores produktion. Hvad skal vi producere? Hvem skal producere? Hvordan skal vi producere? Kirsten: Er vi som fællesskab interesseret i at bruge mere tid, til jorden, til høst, er vi indstillet på at spise underlige ting (andre former for madgrønt). Er det den vej vi vil gå? Lige nu eksperimenterer vi os frem. Der er brug for erfaringsopsamling til fremadrettet konkret handling. Bodil: Vil gerne kunne sige, at om 2 år har vi 1 hk med flerårige afgrøder, men der er så mange ubekendte, at det er meget svært at lave en konkret handleplan. Der skal arbejdes videre med konkrete spørgsmål der retter sig mod afklaring af fællesskabets ønsker, evt. et afklarende / veldefineret visionsarbejde der kan skabe grundlag for konkret handling og den fortsatte udvikling mod den fremtidige udvikling vi ønsker. En arbejdsgruppe skal arbejde videre med dette i forhold til Thomas`s papir: Kirsten, Jesper, Kenneth H og Thomas. Thomas samler gruppen, der inden næste møde i LandbrugsKoo kommer med oplæg til ideer til mandat til det videre arbejde.
8. Spørgsmål til teamstatus
Knud E spørger ind til markgrønt og arbejdsorganiseringen. Thomas R fortæller at det er skønt at de ressourcer som arbejdede hårdt i marken de sidste par år, nu kan lægge deres ressourcer i andre teams. Anders fortæller at vagtplanen kører ok, men også at antallet af arbejdstimer, der var angivet som forudsætninger ved planlægningen, viste sig at være stærkt undervurderet. Morten mener, at det er for tidligt at evaluere på den nye ordning, og at han er usikker på de store fællesopgaver, der ligger forude, og som nok delvis må klares via kampagner, f.eks. på Podio. Thomas R fortæller at han får mange positive tilbagemeldinger på organiseringen fra beboere som nyder at kunne planlægge ud i fremtiden.
9. Evaluering
Runde omkring bordet. Lutter positive tilbagemeldinger. Line ønsker at tilbagemeldingerne bliver mere konkrete.

tilbage til oversigten

Referat fra mødet tirsdag den 20. oktober 2020 i LandbrugsKOO

Ref_ Jessica, Mødeleder: Søren

Punkt 1 : Nominering til hovedkreds.
Valgte repræsentanter er Anders W og Bjarne.
Punkt 2: Formalia
Dagsorden er godkendt' valg af referent: Jessica
Punkt 3: Økonomi bilag1
Generel orientering ift budgetter. Landbruget ønsker at få taget en vigtig problemstilling op i Hovedkreds, eller måske til et fællesmøde.
Køkkenet har ikke råd til at aftage landbrugets varer. Snak om hvad er landbrugets berettigelse?
Punkt 4: Handlingsplan for permatopias landbrug (Jesper, Kenneth, Thomas R)
Der arbejdes på en vision, førend en handleplan kan udvikles. 4 temaer:
1. Selvforsyning 2. eksternt salg 3. permakultur a:erfaring b: design 4. værdier
Medlemmer indtil videre I de forskellige grupper
gr 1 _
gr 2 _
gr 3 a: Anders W, Aase
gr 3 b: Bodil, Helle
gr 4: Jessica
Løsgængere: Morten K, Bjarne, Karen R
Der vil blive inviteret til at møde omkring visions-arbejdet og mødet er for alle.
Punkt 5: Udvidelse af så/priklerum (i stuehuset) bilag 2
Da der ikke er blevet behandlet noget forslag i samarbejde med fællesgårdgruppen, kan vi ikke beslutte noget konkret lige nu. Til gengæld vil Karen R og Bente tage forslaget videre til fællesgårdgruppen. Eftersom forslaget omhandler en midlertidig løsning, skal vi huske at overveje hvad den fremtidige løsning skal være, så fællesgårdgruppen ved hvad de har at gøre med.
Punkt 6: Landbrugsopgaver i vinter (og på tværs af grupperne)
der er mange opgaver der "svæver" mellem de forskellige teams. Der er behov for, at få fordelt disse ud i de forskellige teams. opbevaring af grøntsagerne (køl, frys): Grønthandler/høster Klargøring af afgrøder til fryser: Markgrønt (det team der har ansvar for den gældende afgrøde) - Såning, prikling, vanding: tages op på næste møde. Kompostbehandling: tages op på næste møde
Til næste KOOmøde vil der blive udarbejdet en konkret liste med diverse opgaver og en fordeling ud i de forskellige teams. (Anders W?)
Punkt 7: Evaluering og teamstatus
Permanente bede: Mangler en tovholder!
Markgrønt: Det kunne være en god ide at få evalueringen ud i de forskellige teams af markgrønt og ikke kun her i KOO. Volunteers har givet rigtig meget. Det er noget vi gerne vil fremadrettet.
Grønthandlermøstere: Høst til fælleskøkkenet ligger stadig hos os og det er overkommeligt. Kunne godt tænke os mere at høste!
Høns: Er i gang med at kigge på egen produktion af hønsefoder. Har haft kontakt med Sten Nørhede og søger viden om forsøg fra Roskilde Universitet.  Noget vi gerne vil fremadrettet?
Punkt 8: Skovplan: bilag 9
Jesper Lund har fremlagt en skovplan, for design af skoven etc. Der vil være en høringsperiode indtil næste landbrugsKOOmøde. Indvendinger til Jesper. Bjarne og Jesper snakker sammen om biodiversitet og zone 5. bilag6
Eventuelt: Debatindlæg fra Morten,
Ønsker et sarntale-fora om landbruget og hvordan det skal organiseres.

Referat fra LandbrugsKoo-møde 18 November.

tilbage til oversigten

Dagsorden for landbrugs-koo møde 18.november 2020

19.00 1: Godkendelse af dagsorden og valg af referent
Formalia og komme til stede Beslutning v/Mødeleder
Line påpegede, at det er meget svært for alle at orientere sig i papirer og være velforberedt, når bilag kommer ind så sent, som det har været tilfældet. Opfordring til forbedring!
Referent: Kirsten A.
Vi skal fremover finde referent til møderne inden mødet.
Karen Rosalina tilbød sig som referent næste gang.

19.10 2: Udvidelse af  så- og priklerum
Se bilag 2 fra sidste koo-møde. Det blev behandlet af fællesgårdsgruppen søndag aften. Beslutning v/Karen Rosalina
Tanken er at etablere en slags indendørs drivhus. Bakkerne skal kun være i dette opvarmede rum fra såning til spiring. Herefter kommer de ud i det køligere så/priklerum i vækstfase. Det er bedst for deres vækst. Alt vandpjaskeri udenfor stuehus.
Vedtaget.
Morten deltager i etableringen i februar sammen med Bente B-H og landbrugets eventuelle byggesjak (se under punkt 4)

19.25 3: Økonomi.
Opfølgning af budgetterne og budgetplanlægning for 2021. Eventuelt valg af (ny) økonomi-koordinator Orientering og debat v/ Morten K og Anders.
Årsresultatet forventes samlet at ramme ca 0, mod forventet -50.000 kr.
Driftsgrene er ikke helt korrekt adskilt, vil forbedres på indtægtssiden i 2021. Deling af udgifter kræver fakturadisciplin.
Anders og Morten efterlyser, at hvert team udpeger økonomiansvarlig både i budgetfase og opfølgning.
Morten undrede sig over de lave indtægter fra frugt.

19.40 4: Organisationsmodel for landbruget i 2021
Diskussion af og forslag om at arbejde videre efter den forelagte organisationsmodel i bilag 1. Debat og beslutning v/ Anders
De angivne arbejdsmængder er timer pr uge.
Der udspandt sig en længere drøftelse, som havde to spor:
Et om overordnet prioritering og besindelse på formålet med at bo i Permatopia. Udtrykt af Palle: Hvad vil vi med at bo på landet og på et landbrug, hvis vi også vil rejse væk hele sommeren og efterårsferien, hvor arbejdsbyrden er størst?
Et andet spor om udvikling af bedre modeller og strukturer for arbejdet i landbruget mhp. at få mere af arbejdet gjort af flere, så folk ikke kører trætte.
Det første spor hører ikke kun til i landbrugskoo, men er en Permatopiadiskussion.
I det andet spor kan der peges på forbedringsmuligheder:
Analyse af, hvorfor visse modeller ikke har virket, eller kun har virket i forhold til nogle personer (Karen Rosalina);
Forbedret struktur og tydeligere ansvar for opgaver (Anders W)
Tydeligere og mere appetitvækkende arbejdsbeskrivelser (Helle Bi)
Kirsten foreslog, at vi var særlig opmærksomme på opgaver som falder mellem stolene (teamsene) og at landbrugskoo særligt analyserer og løser fælles problemer, og at grupperne enkeltvis kigger på deres specifikke opgaver for at finde de bedste løsninger hos dem selv. Overordnet prioritering: Kirsten tilbød at skrive en artikel til Permatopias nyhedsbrev eller et få et interview med Palle. Dette skal (gerne) skabe omtanke i Permatopia forud for næste sæson.
Vedtaget.
Konklusion: Den skitserede plan følges indtil videre, d.v.s. Hvert team bør så vidt muligt mødes inden næste landbrugs-koo møde og bakke op om eller kritisere den skitserede ovenstående organisationsmodel.

20.10 Pause

20.20 5: Markplan 2021

Her skal nedsættes et grupper, der fastlægger næste års produktion. Beslutning v/Morten og Anders
Vi forslår Morten, en fra markgrønt, en fra permanente bede, en fra drivhuset, en fra flerårige grønsager og en høster. Andre interesserede er også velkomne.
Gruppen bliver: Morten, Åse, Bente BH, Anders W, Jessica, Thiago.
Anders indkalder til møde

20.30 5½: Hvordan tager vi diskussion om de næste to punkter?
Line så et problem i, at de næste to punkter udgik fra aktive folk, der havde sat noget i værk på eget initiativ. Hun var usikker på hvor områderne hørte hjemme, og om beslutningerne vedr. aktiviteterne kunne træffes af landbrugskoo. En længere drøftelse viklede sig ind i punkterne, men der blev fundet løsninger. 

20.35 6: Biodiversitetsgruppe og biodiversitetshegn
Forslag om at nedsætte et biodiversitetsgruppe og at lave et biodiversitetshegn. Sebilag 3 og bilag 2 beslutning v/ Karen Krzywkovski .
I reation til dette punkt, diskuteres også sammenhængen med vedtagelsen om et biodiversitetsbælte for et år siden, ved landbrugs-koo mødet 26/11 2019, se bilag 5 og kortet

Ang. Plantning ved Jørslevvej:
Jesper: Der kan findes mange selvsåede træer og buske på øko-godkendte dele af ejendommen til udplantning i biodiversitetshjørne.
Plantning og pasning er interessetimer.
Ang. Forberedelse af biodiversitetsgruppe:
Jesper L syntes at gruppens to opgaver stikker meget af fra hinanden: Både praktik og formidling/rådgivning.
Præcisering: Interessetimer indtil andet evt. vedtages i HK
Vedtaget, Karen K og andre kan gå videre med at forberede en mandatbeskrivelse.

20.50 7:Skovplanen Planen var oppe på sidste koo-møde, har nu været til høring, og er klar til vedtagelse. I tilknytning her til har Bjørn Hernes også nogle forslag, der skal behandles, se bilag 4  Beslutning v/ Jesper Lund og Bjørn Hernes.

Planen, der var oppe på sidste koo-møde, har nu været til høring, og er klar til vedtagelse
Jesper har lavet en endelig udgaveog inkluderet sidste indspark fra andre. Formålet med planen er at skabe en overordnet plan, således at de aktiviteter, der til dels allerede er i gang i skoven følger en overordnet plan. Planen er ikke mejslet i sten.
Jesper forklarede, at på enkelte punkter er der reelle meningsforskelle trods indarbejdelse af manges ønsker. Hvis planen vedtages nu, vil der blive stier!
Palle bemærkede, at skoven har hårdt brug for betydelig udtynding, så skovplanen er nødvendig.
Der har været/er en skovgruppe, som dog ikke har været aktiv. Der var en diskussion, om den gruppe kan overrules
Beslutning: Der var ros til den grundige proces, og planen blev vedtaget med den bemærkning at de aktører, der har ”aktier” i skovarbejdet inddrages, hvor relevant. Alle i Permatopia kan melde sig ind i arbejdet, det ligger ikke specielt under landbruget.
Jesper meddeler sig til alle om det videre arbejde, og organiserer nedsættelsen af en ny skovgruppe med en tovholder for hele skoven


21.30 8: Evaluering og afslutning
v/mødeleder
Bemærkning fra Karen Rosalina: På grund af fugleinfluenza skal hønsene være inde eller under tæt bevoksning.
Da de har vist tegn på stress ved ophold i drivhusene, vil hønsegruppen prøve at lukke dem ud under nøddehegnet.
Bjørn H opfordrede til at der blev brugt flere visuelle midler i forbindelse med møder: Tavle, projektor m.m.

tilbage til oversigten